چاپ مقالات منتخب فارسی در نشریه مهندسی شیمی ایران
1395-12-18
چاپ مقالات منتخب فارسی در نشریه مهندسی شیمی ایران

به اطلاع پژوهشگران محترم میرساند مقالات منتخب نوشته شده به زبان فارسی درهشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت درنشریه مهندسی شیمی ایران چاپ خواهد شد.

لینک مجله