چاپ مقالات منتخب نوشته شده به زبان انگلیسی در مجله Chemical Product and Process Modeling
1395-11-06
چاپ مقالات منتخب نوشته شده به زبان انگلیسی در مجله Chemical Product and Process Modeling

به اطلاع پژوهشگران محترم میرساند مقالات منتخب نوشته شده به زبان انگلیسی درهشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت در یک شماره ویژه مجله Chemical Product and Process Modeling چاپ خواهد شد.

لینک مجله