1396-02-02
شروع ثبت نام 1396-02-02
آخرین مهلت ثبت نام و ارسال نسخه نهایی 1396-02-12
آخرین مهلت ارسال آثار پویانمایی 1396-02-12
1396-02-26
1396-02-27