آدرس دبیرخانه:

تهران، جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، دبیرخانه هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت

 

تلفکس: 82884301-021

  

پست الکترونیکی: cfd8@modares.ac.ir

 


 

 


 

 Refresh Code