مهمترین اهداف برگزاری هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت عبارتند از: